Kun. R. Tamuliui įteiktas tarnybinis sidabrinis kryžius

Pagėgių evangelikų liuteronų parapija praėjusiais metais šventė 75 metų bažnyčios jubiliejų. Šiais metais – dar viena, ne ką mažesnė ir svarbi šventė. Parapijos klebonui kun. Ridui Tamuliui buvo įteiktas tarnybinis sidabrinis kryžius.

Šį sekmadienį, rugsėjo 27d., šventinėms pamaldoms Pagėgiuose vadovavo vysk. Mindaugas Sabutis, liturgijoje dalyvavo kaimyninių parapijų kunigai: kun. Jonas Liorančas, kun. Mindaugas Kairys, kun. Reinholdas Moras ir kun. Remigijus Šemeklis. Šventės metu kun. diak. R. Tamulis atkartojo kunigystės priesaiką.

Vyskupas M. Sabutis paaiškino “kunigo diakono” pareigybės liuteronų bažnyčioje atsiradimo aplinkybes bei nurodė priežastis, kodėl LELB Sinodas nusprendė atsisakyti tokios gradacijos (diakonas, kunigas-diakonas, kunigas, vyskupas). Jau beveik dešimt metų kandidatai šventinami diakonais, o po to – ordinuojami kunigais.

Kun. diak. R. Tamulis buvo ordinuotas dar tais laikais, kuomet kunigai pirmiausia tapdavo kunigais-diakonais, o vėliau, kartu su sidabriniu tarnybiniu kryžiumi – ir teisę vadintis kunigais. Kadangi tokia sovietmečiu atsiradusi praktika teologiškai nepagrįsta, jos buvo atsisakyta.

Po vyskupo homilijos, kun. R. Tamulis perskaitė šiai progai parengtą pamokslą.

Sveikinimo žodį tarė Pagėgių Šv. Kryžiaus Romos katalikų parapijos klebonas Vytautas Gedvainis. Giedojo Pagėgių parapijos choras ir jaunimo ansamblis, solistė Gustina Norkutė (vad. Evelina Norkienė).

Keletas datų ir faktų:

Kunigas Ridas Tamulis diakono tarnystei 1992 m. vasario 14 d. įvestas Tauragės M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Kunigu diakonu vysk. Jono Viktoro Kalvano vyresniojo ordinuotas 1993 sausio 10 d. Šilutės M. Liuterio evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Aptarnauja Pagėgių, Piktupėnų, Raseinių, Rukų, Žukų ev. liuteronų parapijas.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.