Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčios pašventinimo 75-ių metų minėjimo šventinės pamaldos

Šeštadienį prieš Jono Krikštytojo dieną, Pagėgių evangelikų liuteronų parapija minėjo bažnyčios pašventinimo 75-ių metų sukaktį.

1920 m. Pagėgiams tapus apskrities centru, taip pat ir bažnytinė valdžia 1922 m. miestelį pripažįsta bažnytinės apskrities centru. Tik bėda, kad jokios bažnyčios čia nebuvo… Į pamaldas šių apylinkių žmonės vykdavo daugiausiai į Tilžę.

1931 m. Pagėgių liuteronų bendruomenei pagaliau pripažįstamos savarankiškos parapijos teisės. Savų maldos namų statyba, atsiradus nenumatytoms kliūtims, vis atidėliojama. 1932 m. statomas kuklus, bebokštis statinys, o 1933 m. vasario 19 d. šie maldos namai pašventinami.

1936 m. Pagėgių parapiją sudarė apie 3 000 žmonių. Dauguma jų save laikė vokiečiais.

1938 m. bažnyčia pertvarkoma, pristatomas bokštas.

1946 m. pavasarį, praūžus karo audroms, grįžusieji vietos gyventojai netrukdomi meldėsi savo bažnyčioje, bet tų pačių metų rudenį apskrities valdžia ją atėmė ir įrengė čia grūdų sandėlį. Pagėgių parapija uždaroma. Po kurio laiko bažnyčia, nugriovus bokštą, sunaikinus altorių, sakyklą, suolus, pavogus varpus, pertvarkoma į sandėlį, vėliau, užmūrijus langus – į kino teatrą. Tuomet melstasi kapinių koplyčioje (kartu su R. katalikais), bet vėliau ir tai buvo uždrausta.

Tokią išniekintą belangę bažnytėlę, 1989 m. ir atgavo atsikūrusi Pagėgių ev. liuteronų parapija. Vėliau sekė ilgametis bažnyčios atstatymo darbas, kol 2001 m. lapkričio 18 d. bažnyčia buvo vėl naujai pašventinta. Šiuo metu parapiją sudaro 118 parapijiečių.

Sukakties proga šventines pamaldas laikė vyskupas Mindaugas Sabutis ir artimiausių ne vien geografiškai, bet ir dvasinės bendrystės aspektu, Klaipėdos ir Šilutės parapijų dvasininkai bei Pagėgių parapijoje tarnavę kunigai: Jonas Liorančas ir Liudas Miliauskas.

Pamaldose dalyvavo ir žodžiu bei dovanomis parapiją sveikino Vokietijos Šiaurės Elbės evangelikų liuteronų bažnyčios vyriausiasis patarėjas kunigas Volker Thiedemann; šio krašto išeivių Vokietijoje atstovas p. Gerhard Schikschnus; Pagėgių meras Kęstas Komskis; Pagėgių R. katalikų parapijos klebonas Vytautas Gedvainis; Klaipėdos ir Šilutės parapijų atstovai. Pamaldas puošė Klaipėdos parapijos pučiamųjų orkestras (vadovė Irena Tumelionytė), Pagėgių ir Šilutės parapijų jungtinis choras, Pagėgių parapijos jaunimo ansamblis.

Po pamaldų visi vaišinosi „Pagėgių Sandoros“ bendradarbių paruoštais gausiais ir gardžiais užkandžiais, po to šventės dalyviai turėjo progą klausytis LEBMS choro „Cantate Domino“ (vadovė Laura Matuzaitė) ir Klaipėdos parapijos pučiamųjų orkestro koncerto.

1992 – 2008 metų parapijos istorijos nuotraukų peržiūra renginio pabaigoje priminė praeito dešimtmečio sunkumus, atstatant bažnyčią.

Vyskupas vardinėmis padėkomis už ilgametę paramą darbu ir aukomis, atkuriant ir puoselėjant Pagėgių evangelikų liuteronų parapiją, apdovanojo: Petrą ir Erną Vaišvilus, Eveliną Norkienę, Eriką Skėrienę, Emą Jurkūnienę, Hildą Miniotienę, Aidą Juščienę, Georgijų Drožeanu, Eriką Burbeckienę, Aušrą Gibiežienę ir kt.

Pagėgių ev. liuteronų parapija dėkoja Vyskupui ir Klaipėdos parapijai už padovanotą paramentų komplektą, kunigui Volker Thiedemann ir p. Gerhard Schikschnus – už paramą aukomis, Šilutės ir Klaipėdos parapijoms – už dovanas ir bendradarbiavimą, „Pagėgių Sandorai“ – už šventės finansavimą, bendradarbiams – už triūsą, ruošiant renginį ir pietus. Už techninę pagalbą dėkojame Valdui Miliauskui.

„Tebūna palaima tavo sienose, ir ramybė tavo pastatuose. Sakysiu: „Tebūna tavyje Dermė!“ Dėl VIEŠPATIES, mūsų Dievo Namų, ieškosiu to, kas tau geriausia. Namai vadinsis maldos namai visoms tautoms! (Ps 122, 8-9; Iz 56,7c)Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.